8m --  WALONG PALAGIANG GAWAIN NG BAWAT AKTIBONG MAY-TAYA

Ni Prof. Ed Aurelio C. Reyes

Kalihim-Pangkalahatan, Pamayanang SanibLakas ng Pilipinas, at kasapi, Kilusang Lakas Pamayanan


Batayang mga Gawain:

1. MAGPAKA-TAO: Kilalanin, mahusay na gamitin at alagaan ang lahat mong yaman (talino, kalusugan, kalikasan, pagsasamahan, materyal na yaman); sikapin na makayanang tugunan ang lahat mong matugunan, upang makamit ang ginhawa at ang kaganapan bilang TAO na katunaya’y ‘Kislap ng Bathala.’

2. MAKIPAGKAPWA-TAO: Makipamuhay nang may ganap na paggalang at malasakit; magsanib-sanib ng mga kakayahan, para mapag-ibayo, kahit iba-iba, sa pamamagitan ng unawaan, tulungan, masiglang tangkilikan ng mga pamayanang patas at may angking lakás, Kaisahang buháy at dakila.

3. MAGSIPÁG: Bahagi ng pag-aalaga at mahusay na paggamit sa mga kakayahan ng kalooban, isip at katawan ang hindi pagiging kuripot sa paggamit ng mga ito para magkaroon ng kakayahang bumangon sa mga problema at limitasyong kinalalagyan, at upang huwag itong maglaho dahil di nga di paggamit.


Tatlong Gawain ng Aktibong May-tayâ:

4. MAGPAKATATÁG: Tatatag ka bilang mulat na maytaya sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na pag-aaral sa mga kalagayan at patunguhan na ikaw at ang marami pa (kasama na ang susunod na mga henerasyon) ay may-taya; tatatag ka bilang aktibong may-taya kung mapalalakas mo ang personal na integridad na tumangging isakay ang iyong pag-asa sa pagginhawa sa pagsisikap lang ng iba, ibig sabihi’y iwasan ang tukso na maging oportunista dahil lang sa takot na magsakripisyo na mag-ambag sa pagsisikap para sa sama-saang kapakanan.

5. MAGPARAMI: Ang isang tunay na aktibong may-taya ay tiyak na makakaimpluwensiya ng malalapit sa kanya na gumaya at maging aktibo rin. Pagsisikapan mong maging epektibo sa mga pagpapaliwanag upang mga kausap mo’y ay epektibo ring makapagpaliwanag sa iba pa. Sa pamamagitan ng sariling buháy na halimbawa, tuturuan mo rin sila ng matatag na determinasyon sa gawain.

6. MAHIGPIT NA MAG-UGNAYAN: Maraming-marami na rin ang mga aktibong may-taya sa kapakanan ng ating inang Bayan, pero di sila sapat na nag-uugnayan, di nagsasanib-lakas, o di nagtutulungán nang may sapat na tagal at nagkakaroon na ng mga hidwaan sa kai-kaibhan ng pananaw sa pamamaraan, struktura, paglilikom at paggamit ng pananalapi, kung sino ang dapat pinuno, atbp. Nalilimutang ang pinagkakaisahang mga layunin ay dapat laging mangibabaw sa mga ugnayan at dapat ay laging buháy ang ugnay sa lahat.


Mga Gawain sa Pagbubuo ng Bansa:

7. MAGTALASTASAN: Palagiang magpalitan ng mga kaalaman at mga pananaw at pagsanib-sanibin ang mga ito upang mahanap ang totoo. Maging maingat sa bawat sasabihin—pag-ibahin ang mga tiyak at malamáng sa mga tantiya, haka-haka at hula. Maging mapagtiwala at katiwa-tiwala.

8. MAGTANGKILIKÁN: Palagiang magsuportahan sa mga pagsisikap na pangkabuhayan ng bawat isa para sa kapakanan ng lahat (‘kapala’).


Please send all feedback to us via the FEEDBACK BOX or send an email to saniblakas.foundation@yahoo.com

back to opening menu

FEEDBACK BOX:

   What are your comments and questions?

Your Name &Nickname:

(Answer Required)

Position: 

Organization, Office,

School or Barangay

or country of location

Answer Required)

Postal / E-mail Address(es)

(Answer Required

Personal or work 

background relevant to  the comment 

or inquiry:

  S E N D  -->
            

back to top.